เกมส์เต๊ะบอล Power shoot

ราคาเช่า วันละ  9,000 พร้อมเจ้าหน้าที่ 1 คน